Music

So Long, And Thanks For All The Fish.

SoLongAndThanksForAllTheFish

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ojydNb3Lrrs]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Z0GFRcFm-aY]

Damn it, I forgot my towel!

Fire in the sky

I don't know about you, but I'll be sipping on a "Fire In The Sky" down at Dosa as the world winks out of existence. See you on the other side or in the morning depending who is right about tonight.

FIRE IN THE SKY: Black Grouse Scotch, Pimm’s No. 1, peach, lemon, black cardamom!

Báidín Fheilimí [Feilimí's Little Boat]

Báidín Fheilimí d’imigh go Gabhla,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Báidín Fheilimí d’imigh go Gabhla,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
(Chorus)
Báidín bídeach, báidín beosach,
Báidín bóidheach, báidín Fheilimí
Báidín díreach, báidín deontach
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Báidín Fheilimí d’imigh go Toraí,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Báidín Fheilimí d’imigh go Toraí,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Chorus
Báidín Fheilimí briseadh i dToraí,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Báidín Fheilimí briseadh i dToraí,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Chorus
Báidín Fheilimí briseadh i dToraí,
Báidín Fheilimí is Feilimí ann.
Báidín Fheilimí briseadh i dToraí,
Éisc ar bord agus Feilimí ann.

Fear a' Bhàta [The Boatman].

 

Gaelic verses
Séist:
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an déid thu
'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde
Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta
An dig thu 'n-diugh na 'n dig thu màireach
'S mar dig thu idir gur truagh a tha mi
Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deòir a ruith o m' shùilean
An dig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut
Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?
'S tric mi faighneachd de luchd nam bàta
Am fac' iad thu na 'm bheil thu sàbhailt
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ràitinn
Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut
Gheall mo leannan dhomh gùn dhen t-sìoda
Gheall e siud agus breacan rìomhach
Fàinn' òir anns am faicinn ìomhaigh
Ach 's eagal leam gun dèan e dìochuimhn'
Ged a thuirt iad gun robh thu aotrom
Cha do lughdaich siud mo ghaol ort
Bidh tu m' aisling anns an oidhche
Is anns a' mhadainn bidh mi 'gad fhaighneachd
Thug mi gaol dhut 's chan fhaod mi àicheadh
Cha ghaol bliadhna 's cha ghaol ràithe
Ach gaol a thòisich nuair bha mi 'm phàiste
'S nach searg a chaoidh gus an claoidh am bàs mi
Tha mo chàirdean gu tric ag innseadh
Gum feum mi d' aogas a leig' air dìochuimhn'
Ach tha 'n comhairle dhomh cho dìomhain
'S bi tilleadh mara 's i toirt lìonaidh
Bidh mi tuille tùrsach deurach
Mar eala bhàn 's i an dèidh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is càch gu lèir an dèidh a trèigeadh

 

To Know Her Is To Love Her.

BridgetBardot02

Чтобы узнать, знаю знаю ее Это любовь любовь любовь ее Только, чтобы видеть ее улыбку Делает мою жизнь стоит Чтобы узнать, знаю знаю ее Это любовь любовь любовь ее И я делаю.
Thank you Comrade Oh Dock!

To know, know, know her
is to love, love, love her.
'Just, just to see her smile,
makes my life worth while.

Are you asking yourself what does a photo of a young Bridget Brigitte Bardot have to do with a Beatles tune? Well let me tell you. Our comrade from Sacramento left a comment under the "If You Row, You Know" post written in Russian. By using the magic of Google, I translated his comment into English. There was all this "to know know know her is love love love her" stuff. Remembering that the Tillerman had assigned a Beatles themed task to the class, I did a search. Sure enough, "To Know Her Is To Love Her" by the Beatles turned up. Just for the heck of it, I did an image search and up popped the lovely Ms. Bardot. Et Dieu créa la femme.